اندیشه فاز 3، خیابان بوستان، خیابان لادن، نبش کوکب پلاک 7 02165569451 info@nga.co.ir

بازدید از کار مددجو روستای کرند بهمن 99

بازدید از کار مددجو روستای کرند بهمن 99

اسفند99 کلاله

اسفند99 کلاله

99-7-7بازدید بسیج خواهران از کارگاه عرشیان

99-7-7بازدید بسیج خواهران از کارگاه عرشیان

روستای حاجی قوشان 1400-06-25

روستای حاجی قوشان 1400-06-25

99-07-02 کمیته امداد گرگان1

99-07-02 کمیته امداد گرگان1

بازدید از منطقه گلیداغ استان گلستان

بازدید از منطقه گلیداغ استان گلستان

جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی

جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی