معرفی کتاب

«کتاب بخوانیم» کتاب فرش ایرانی نوشته ی “سیسیل ادواردز” در سال 1958 منتشر شد که هنوز هم بیشترین بازخورد مثبت از دنیای هنر را دریافت کرده است.این کتاب با ارایه مطالعات فرهنگی فمنیستی فراملی، قوم‌نگاری و مطالعات شبکه‌ای در چهارچوب مرجع تلاش می‌کند این چیز شرقی را به عنوان اشیاء تمدنی که در مواجهه بین […]