جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی

جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی