سلام به فروشگاه عرشیان خوش امدید

جلسه در اداره کمیته امداد گرگان1

جلسه در اداره کمیته امداد گرگان1

بازدید از منطقه گلیداغ استان گلستان

بازدید از منطقه گلیداغ استان گلستان

جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی

جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی